Sunday, May 8, 2011

Famous Chinese Physicians of the Past


Pien Ch'iao
(Bian Que;
ca. 500 B.C.)

Tsang Kung
(Cang Gong;
ca. 200 B.C.)

Chang Chung Ching
(Zhang Zhongjing;
150-219 A.D.)

Hua To
(Hua Tuo;
110-207 A.D.)

Wang Shu-Ho
(Wang Shuhe;
180-270 A.D.)

Huang Fu
(Huangfu Mi;
214-282 A.D.)

Ko Hung
(Ge Hong;
281-341 A.D.)

T'ao Hung-Ching
(Tao Hongjing;
452-536 A.D.)

Ch'ao Yuan Fang
(Chao Yuanfang;
550-630 A.D.)

Sun Ssu-mo
(Sun Simiao;
581-682 A.D.)

Chien Chen
(Jian Zhen;
683-763 A.D.)

Wang Tao
(Wang Tao;
ca. 702-772 A.D.)

Chien Yi
(Qian Yi;
ca. 1032-1113 A.D.)

Liu Wan-su
(Liu Wansu;
1120-1200 A.D.)

Chang Tzu-Ho
(Zhang Zihe;
1156-1228 A.D.)

Li Tung Yun
(Li Dongyuan/Li Gao;
1180-1252 A.D.)

Chu Tan-Chi
(Zhu Danxi/Zhu Zhenheng;
1280-1358 A.D.)  

Li Shih-Chen
(Li Shizhen;
1518-1593 A.D.)

Wang K'en T'ang
(Wang Kentang;
1549-1613 A.D.)

Wu Yu-Hsing
(Wang Youxing;
1582-1652 A.D.)

Chang Chin Yueh
(Zhang Jingyue;
1583-1640 A.D.)

Yeh Tien Sian
(Ye Tianshi;
1690-1760 A.D.)

Wang Chin Ren
(Wang Qingren;
1768-1831 A.D.)

Wu Shang Sian
(Wu Shangxian;
1806-1886 A.D.)

2 comments: